Turkish

Clean Energy Symposium

Bilindiği gibi, bir ülkenin kalkınmasındaki başlıca göstergelerden biri, tüketilen enerji miktarıdır. Günümüzde ülkelerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan en önemlisi enerjidir. Böyle bir sorunun çözümünde temiz enerjinin üretilmesi, depolanması, dağıtılması ve kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Fosil enerji kaynaklarının sınırlı oluşu, özellikle petrolün politik baskı aracı olarak kullanılması, temiz olmayıp atmosferi kirletici olması, artan CO2 ve diğer gazlar ile iklim değişikliğini tetiklemeleri, enerji sorununa daha büyük boyutlar ve önem kazandırmaktadır. Birbirini izleyen enerji bunalımları, nüfus artışı ve gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan enerji gereksinimi, bilim adamlarını ve uluslararası kuruluşları refah düzeyini, en fazla enerjiyi tüketen yerine yenilenebilen, temiz, uzun vadede ucuza mal edilen, en verimli kullanan ve çevre dostu temiz enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneltmektedir.

Bu sempozyumun hedefi, ülkemizdeki temiz enerji kaynaklarının belirlenebilmesi ve kullanılması için değişik bilim dallarında, devlet kurumlarında, yerel yönetimlerde ve sanayide çalışan kişi veya birimlerin bu konulardaki araştırma ve görüşlerini sunarak tartışabilecekleri, tanışabilecekleri ve ürünlerini sergileyebilecekleri bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

.

Konular

Bu sempozyumun ana konusu
“Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Su, Enerji ve Çevre” olarak belirlenmiştir.

Sempozyuma, aşağıdaki genel çerçeve dâhilinde bilimsel bildiriler beklenmektedir. Ancak, bu konular dışında temiz enerjinin üretim, dağıtım ve kullanılması ile ilgili olanlardan bilim kurulunca uygun görülen bildirilerin de programa alınması mümkündür.

Sempozyumun başlıca konu başlıkları şunlardır:

 • • Rüzgâr enerjisi
 • • Güneş enerjisi
 • • Jeotermal enerji
 • • Biyoyakıtlar
 • • Hidrojen enerjisi
 • • Hidro-Elektrik enerji
 • • Sürdürülebilir Enerji-Çevre ilişkisi • İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
 • • Enerji verimliliği ve tasarrufu
 • • Enerji ekonomisi ve yönetimi
 • • İklim Değişikliği-Enerji İlişkisi
 • • Global ve yerel enerji politikaları
 • • İlgili diğer konular
Scroll to Top